بحران پناهندگان: کسانی که نمی روند

بحران پناهندگان: کسانی که نمی روند

ترکیه از ابتدای بحران به اشتباه مدیریت می کند” بحران پناهندگان: کسانی که نمی روند پس از خبر باز شدن مرز مرزی ترکیه با جابجایی صدها هزار مهاجر از استان های مختلف به دروازه مرزی در ادرنه رفت. با این حال ، سوری ها قسمت کوچکی از مهاجران را که به مرز می روند تشکیل می دهند. 146،560 سوری در ازمیر زندگی می کنند ، یکی از مسیرهای مکرر مورد استفاده مهاجران به اروپا در طول تاریخ. از بی بی سی ترکی اجه تاتلیچی ، سالها زندگی می کند و نمی خواهد ترکیه را در ازمیر و عضو هیئت مدیره کانون وکلا ازمیر ترک کند. دیمان با گولر دیدار کرد.

Share this post