خدمات داوطلبانانه ما

DG Hukuk تخصص خود را در زمینه حقوق اساسی و حقوق بشر و به ویژه در زمینه حقوق عمومی با مطالعات موافق به اشتراک می گذارد. DG Law اقدامات مقامات دولتی را با استفاده از بهترین اقدامات قانونی مورد بررسی قرار می دهد و همچنین به عنوان اصل نهادی خود می پذیرد که از سازمانهای غیردولتی و ابتکارات توده ای که ارزشهای آنها مشترک است حمایت معنی دار مستمر داشته باشد.

قانون DG پشتیبانی حقوقی از م institutionsسسات و افراد را برای دسترسی به عدالت فراهم می کند. موسسه حقوقی DG در زمینه هایی که واقعاً می تواند تفاوتی ایجاد کند ، وقت و تخصص خود را بصورت رایگان در اختیار شما قرار می دهد. این وضعیت حوزه وسیعی مانند همکاری با سازمان های محلی محلی ، کار داوطلبانه ، عضویت در سازمان های مختلف غیردولتی ، کمک های اجتماعی و کارهای م proثر را در بر می گیرد.