علی دمن گولر

علی دمن گولر

وکیل

وی تحصیلات خود را در رشته حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه دوکوز ایلول و انستیتوی حقوق بشر دانشگاه ابوآکاد به پایان رساند. وی در حقوق شرکت ها ، حقوق خانواده ، حقوق شهروندی ، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر تخصص دارد. وی بین سالهای 2007 و 2009 در دفتر مهاجرت شورای اروپا ، دادگاه حقوق بشر اروپا و دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کار می کرد. به زبان ترکی و انگلیسی صحبت می کند ، آلمانی معتدل و سوئدی روان صحبت می کندد.